Vishwaniketan Trust

Report Of GISFI PhD Students

GISFI / CTIF PhD Batch 2 March 2011

• Pranav Pawar
• Dyaneshwar S. Mantri
• Aradhana A. Deshmukh
• Sonali V. Mote

Erasmus Academic Staff Batch Sept 2010

• Prof. Janhavi Inamdar
• Prof. Kanchan Khare
• Prof. Kailas J. Karande
• Prof. D. D. Chaudhary
• Prof. T. J. Parvat
• Prof. S. D. Navale

Erasmus Mundus PhD Batch Sept 2010

• Vikas V Shinde
• Ashok M. Kanthe
• Tanuja S. Dhope
• Jyoti R. Gangane

Erasmus Mundus MS Batch Sept 2010

• Manas Mani
• Kaushik Mohan Raj
• Pratik Barkade
• Manish Kungwani

GISFI / CTIF PhD Batch 1 Nov 2009

• Parikshit N.Mahalle
• Dipashri M.Bhalerao
• Sulakshana S.Patil
• Vandana M. Rohokale
• Sachin D. Babar
• Nandkumar P. Kulkarni
• Madhukar M.Deshmukh
• Shivprasad Patil
• Kishor P.Patil